[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Урбанизам и заштита животне средине

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних "Власина" и ивештај о процени утицаја на животну средину

Министарство грађевинарства, саобрачаја и инфраструктуре у склалу са одредбама члана 50. Закона о плапирању и изградши („Службени гласник РС", бр. 72/09. 81/09 -исправка, 64/10 - УС. 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/Гз -УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 -др.закон), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среднну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) н чл. 55-68. Правилника о садржини, начнну н ностунку израде докумената просторног и урбанистичког планираља („Службени гласник РС". број 32/19 оглашава јавни увид ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ПРЕДЕЛА НЗУЗЕТИИХ ОДЛИКА „ В Л А С И Н А ” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТПЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛ АН А НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних оддика „Власина" (у дељем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана полручја посебне намене Предела изузетних одлика „Власина” на животну средину (у даљем тексту: Извсштај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 4. ЈУЛА 2019. године до 2. АВГУСТА 2019. голине у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама скупштнна општина Босилеград. Сурдулица и Црна Трава. као и на интернет страници Мннистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

<<< назад ...

 

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.