[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]

Get the Flash Player to see this rotator. Skip Navigation Links

 Заштита животне средине:

 Стратешки документи

 

 • Оглас за јавни увид у локални еколошки акциони план општине Босилеград у PDF формату можете погледати овде.
 • Локални еколошки акциони план општине Босилеград (2018-2022) у PDF формату можете скинути овде.
 • Прилози за Локални еколошки акциони план општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 •  

  • Оглас за јавни увид у извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете погледати овде.
  • Региoнални план управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
  • Извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
  •  

  • Одлуку о усвајању ревизије локалног плана управљања отпадом на територији Општине Босилеград 2010-2020 у PDF формату можете скинути овде.
  • Документ Ревизија локалног плана управљања отпадом на територији Општине Босилеград 2010-2020 у PDF формату можете скинути овде.
  •  

  • Обавештење o излагању на јавни увид и јавној расправи о предлогу аката о проглашењу заштићених подручја и о Студије заштите Споменика природе у PDF формату можете скинути овде.
  •  

  • Елаборат о акустичком зонирању територије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Карту акустичког зонирања територије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

   

   Годишњи план инспекцијског надзора

  • Мишљење Министарства на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.
  • Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за животну средину општине Босилеград за 2018 годину у PDF формату можете скинути овде.

   

   Годишњи извештај инспекцијског надзора

  • Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017 годину у PDF формату можете скинути овде.

   

   Контрола заштите животне средине

  • Контролну листу: ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролну листу: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА у PDF формату можете скинути овде.

   

   Интегрисана дозвола

  • Контролну листу: ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролну листу: ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА у PDF формату можете скинути овде.

   

   Управљање отпадом

  • Контролна листа за документацију (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за складиштење отпада (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за третман отпада (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за третман отпада инсинерацијом и ко-инсинерацијом (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за отпадна уља (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за отпадну гуму (оператер) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за несанитарне депоније - сметлишта у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа за амбалажни отпад (произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац) у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролну табелу: Отпад - Процена ризика и одређивање приоритета у XLSX (Excel) формату можете скинути овде.

   

   Заштита ваздуха

  • Контролну листу: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролну листу: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролну листу: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА у PDF формату можете скинути овде.

   

   Заштита од нејонизујућег зрачења

  • Контролну листу бр.1: ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА - НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ у PDF формату можете скинути овде.
  • Контролну листу бр.2: ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА - ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ у PDF формату можете скинути овде.

   

   Процена утицаја на животну средину

  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат промене намене објекта у пословно-производну халу HRAST DOO 2000 S&S Босилеград, општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

   

  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
  •  

  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  •  

  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
  •  

  • Документ Програм заштите животне средине за 2014 у PDF формату можете скинути овде.

     Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.