[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Општинске управе општине Босилеград у Општинској управи општине Босилеград

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

На основу члана 56. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 48/218), члана 95. став 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/18), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Службни гласник Републике Србије“ бр. 95/2016) и члана 74. Статута општине Босилеград ( „Службени гласник града Врања“, бр.3/19) и Одлуке Општинског већа о расписивању јавног конкурса за ибор заменика начелника Општинске управе општине Босилеград, Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 02. децембар 2021. године, расписује Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Општинске управе општине Босилеград.

.... опширније >>>На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21)

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Јавни увид друге измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда спровешће се у периоду од 10.12.2021. године до 08.01.2022. године.

.... опширније >>>На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/17, 83/14 - др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и чл. 17. и 18. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Врања“ број: 16/19)

ОДЛУКA O РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Расписију се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Босилеград.

.... опширније >>>На основу члана 7. став 2. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС" број 62/06, 47/11, 93/12 и 104/16-др.закон, 95/18-др.закон) и члана 6. у вези са чланом 26. Одлуке о јавним расправама („Сл.гласник града Врања", бр. 24/2019):

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ОДЛУIЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНHМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022 И 2023 ГОДИНУ

Јавна расправа ћe се одржати у периоду од 30.11.- 08.12.2021. године Програм јавне расправе је следећи: 1 .Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалиим комуналним таксама 3 .Нацрт Одлуке о буџету општине Босилеград за 2021. годину са пројекцијама за 2022 и 2023

.... опширније >>>На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21), и чл. 2. Правилника о начин

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КУПАЛИШНОГ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА НА К.П. БР.1957 КО БОСИЛЕГРАД ИНВЕСТИТОРА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Јавна презентација ће бити одржана од 19.11.2021.године до (закључно са) 25.11.2021. године.

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.