[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


На основу члана 50. и 51 б. Зак. о план. и изгр. („Сл.гл.РС" бр.72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/013- одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19) Општинска управа, оглашава:

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА

Јавни увид прве измене и допуне Плана генералне регулације Босилеграда спровешће се у периоду од 03.12.2019. године до 17.12.2019. године. У периоду јавног увида план ће бити изложен у просторији Општинске управе Босилеград, ул. Георги Димитров, бр.82 у канцелирији бр.17 и обезбеђен је слободан приступ грађанима сваког радног дана од 11 до 14 часова, а исти ће бити изложен и на интернет страници општине Босилеград. Током јавног увида свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу, сугестију и предлог у односу на План на адресу Општинске управе Босилеград.

.... опширније >>>Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Сектор за шумарство и заштиту животне средине Телефони: 011/711-34-10; 711-27-70; фах.: 011/711-85-13; Булевар Михајла Пупина број 113

Позив за јавни увид у Предлог плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године

Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд управљач заштићеног подручја Строги резерват природе „Јарешник“ сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 91/10-исправка,14/16 и 95/18-др.закон), у циљу обезбеђења учешћа јавности, стaвља на јавни увид предлог Плана управљања Строгим резерватом природе „Јарешник“ за период 2020-2029. године.

.... опширније >>>На основу члана 7. став 2. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 104/16-др.закон, 95/18-др.закон) и члана 6.у вези са чланом 26. Одлуке о јавним расправама(„Сл.гласник града Врања“, бр. 24/2019)Општинско

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУЦИ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ИОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУСА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021 И 2022 ГОДИНУ

Јавна расправа ће се одржати у период од 25.11.-09.12.2019. године. Програм јавне расправе је следећи: 1.Нацрт Одлуке о боравишној такси са образложењем; 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама; 3. Нацрт Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020 годину са пројекцијама за 2021 и 2022 годину.

.... опширније >>>На основу члана 3. Став 2. Одлуке о дотацији локалног линијског превоза путника, („Сл. гласник Пчињског округа „ број. 4/09) Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 15.10.2019 године, расписује

КОНКУРС О ДОТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2019

Право учешћа на конкурс имају предузећа и правна лица (превозник) који обавља локални линијски превоз на територији општине Босилеград и који испуњава следеће услове:

.... опширније >>>Урбанизам и заштита животне средине

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних "Власина" и ивештај о процени утицаја на животну средину

Министарство грађевинарства, саобрачаја и инфраструктуре у склалу са одредбама члана 50. Закона о плапирању и изградши („Службени гласник РС", бр. 72/09. 81/09 -исправка, 64/10 - УС. 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/Гз -УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 -др.закон), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среднну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) н чл. 55-68. Правилника о садржини, начнну н ностунку израде докумената просторног и урбанистичког планираља („Службени гласник РС". број 32/19 оглашава јавни увид ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ПРЕДЕЛА НЗУЗЕТИИХ ОДЛИКА „ В Л А С И Н А ” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТПЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛ АН А НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

.... опширније >>>Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.